JOBBiNORR

Arbetsmiljö
Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår på arbetsplatsen är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar att göra ett bra jobb. Och gör vi ett bra jobb blir arbetsplatsen mer effektiv. Det är något vi ständigt vill förbättra inom vår organisation och ute hos våra samarbetspartners. Begreppet arbetsmiljö omfattar flera olika delar. En del är den fysiska arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om att ljuset måste vara rätt för att du ska kunna jobba bra, eller att det finns risk för att du ramlar eller gör illa dig på en maskin.

De andra delarna är den psykiska och den sociala. Tillsammans brukar det kallas den psykosociala arbetsmiljön. Stress är ett exempel på psykisk arbetsmiljö. Om du har för mycket att göra eller om du upplever att du inte riktigt duger fast du jobbar hårt kan du till sist bli sjuk. Då är den psykiska arbetsmiljön dålig. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur du har det tillsammans med dina arbetskamrater och den som känner sig ensam eller oaccepterad på en arbetsplatskan må dåligt och uppleva stort obehag av att varje dag behöva stå ut med det. Därför jobbar vi aktivt och förebyggande ute hos våra arbetslag.

 

Uppmärksamhet och förebyggande arbete
Att se till att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats handlar till stor del om att uppmärksamma och utveckla det som gör att människor mår bra på en arbetsplats, så kallade friskfaktorer. Med andra ord att trivas och må bra, hemma och på arbetet. De kan definieras som: ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet”.

Vi vill att våra anställda ska trivas på sin arbetsplats och med sitt jobb. Men det finns många som varje dag går till sitt arbete med en oro i kroppen, de mår inte bra av sitt jobb. Vissa blir sjuka, det kan bero på att arbetet är fysiskt tungt eller att det finns olösta konflikter som oroar och stör. Det kan leda till att människor tvingas vara hemma och sjukskriva sig. Detta är ett stort problem inte bara för den som blir sjukskriven utan även för arbetsgivaren och samhället. Sjukskrivningar orsakade av dålig arbetsmiljö kostar varje år många miljarder kronor.

För att förebygga arbetsskador följer vi alla regler och lagar och har kontinuerligt utbildningar men det finns mycket mer man kan göra för att människor ska slippa må dåligt på jobbet. Där är vi ständigt i framkant och vidareutvecklar organisationen via bl a fortbildning och besök på mässor.

Innovation Relation Service
Ständigt utvecklingsarbete

Hos JOBBiNORR strävar vi efter variation och utveckling i arbetet, olika arbetsuppgifter och möjlighet att lära sig nya saker. Vi strävar efter att individen ska utvecklas och kunna påverka hur olika uppgifter ska utföras och när. Vi vill att våra anställda gärna ska vilja berätta för andra vad de arbetar med och att de ska känna att det är ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra karriär. Vidare jobbar vi på gruppnivå med bra gemenskap och respekt samt god kommunikation där en engagerad chef alltid ska finnas nära till hands. Ärlighet och tillit samt korta beslutsvägar är a och o här. Precis lika viktigt är det med humor och lyhördhet samt att kontinuerlig feedback ska förekomma. Alla ska dessutom veta vad som gäller på arbetsplatsen och framförallt ska alla dra åt samma håll. Är det något som känns obra försöker vi omedelbart gå till botten med problemet för att kunna rätta till det.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön är det även där ett ständigt pågående arbete med riskanalyser och information och uppdatering av säkerhetsföreskrifter, här är det också mycket upp till individen och gruppen att vara på tårna. Tillsammans bygger vi upp en långsiktig arbetsplan och jobbar med att ständigt hålla den uppdaterad. Förutom skyldighet att bära skyddsutrustning och följa de föreskrifter och lagar som gäller så ställer vi krav på våra medarbetare att de aktivt är med och rapporterar om brister och avvikelser samt kommer med förbättringsförslag. Både för sin egen säkerhet men även för att erbjuda kundföretaget mervärde. Vi arbetar ju parallellt med vår samarbetspartner i samma arbetslag och ska fungera som en homogen enhet, Där ligger ansvaret hos bägge parter att det inte ska bli en ”vi mot dom”-känsla samt ett aktivt arbete mot rasism, mobbing, hot och våld samt trakasserier på våra arbetsplatser.

10687217_1400878253467955_3914316760593056517_n

Norrlands attraktivaste arbetsgivare
Sammanfattningsvis ska du som anställd känna att du inte utsätts för kränkande särbehandling, utan trivas på jobbet. Vår målsättning är att bli Norrlands attraktivaste arbetsgivare och det är ett arbete som både vi, våra anställda och medarbetare samt kundföretag måste göra tillsammans. Vi ska arbeta förebyggande och kontinuerligt uppdatera vår jämställdhetsplan plus att tillse att en god, säker och stressfri arbetsmiljö finns på alla våra arbetsplatser. Det tjänar alla parter på långsiktigt och att attrahetra kompetent arbetskraft till Norrland förutsätter att människor utifrån har en positiv syn på arbetsmiljön här. Vi jobbar bland annat med exempelvis genusfrågor, vad är skillnaden som kvinna att arbeta på golvet i produktionen hos Volvo i Göteborg ställt emot en mer mansdominerad miljö nere i gruvan i Malmfälten. Hur ska vi tillsammans kunna förändra attityden för att attrahera fler utbildade människor till norra Sverige? Räcker det med att belysa närheten till naturen och frisk luft eller behöver vi lyfta fram fler av de egenskaper som gör landsändan och dess människor unik. Det här är en komplex fråga men livsviktig med tanke på att det MÅSTE till en förändring om inte satsningarna och utvecklingen i regionenen ska stanna av. Inflyttning av kvalificerad arbetskraft är a och o och det är vi norrlänningar som måste förändra attityden till hur vi framställer vår region.